Chúng tôi sẽ dựa vào Hồ sơ năng lực suốt đời của bạn YourCVname.mainCV.com để mời bạn vào vòng phỏng vấn. Nếu bạn không nhận được thư hồi âm tức là Hồ sơ của bạn không vượt qua vòng sơ tuyển của chúng tôi.